Varför är brandskyddsutbildning viktigt?

Brandskyddsutbildningar är avsedda för att ge personal på en arbetsplats nödvändig kunskap om brandsäkerhet. Syftet är att alla anställda ska vara medvetna om potentiella brandrisker och metoder för att förebygga dessa risker och använda korrekta handlingsprocedurer vid en brand.

Att alla medarbetare besitter grundläggande brandskyddskunskaper är avgörande för att minska sannolikheten för brandutbrott eller spridning av brand. Eftersom snabba åtgärder är kritiska i händelse av brand, kan rätt agerande av alla på arbetsplatsen bidra till att avvärja skador och olyckor.

Brandskyddsutbildning hur ofta?

Det rekommenderas att genomföra brandskyddsutbildning minst en gång vart fjärde år för att upprätthålla aktuell kunskapsnivå. Utbildningen i grundläggande brandskydd genomförs med fördel på plats hos företaget som köper utbildningen.

Ansvar för Brandskydd

Huvudansvaret för brandskydd på en arbetsplats ligger på ledningen, såsom VD eller förvaltningschef. Organisationer och företag ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete. Exempelvis behöver kanske en förskola, en mindre kontorslokal eller en mindre butik en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en enkel form av dokumentation av relevanta delar i brandskyddet. För en komplex industri, ett sjukhus eller större hotell däremot behövs ett mer omfattande systematiskt brandskyddsarbete med en mer omfattande dokumentation. Det handlar i grunden om att ha kunskap om vilket brandskydd som finns i byggnaden och hur de olika delarna av brandskyddet (exempelvis brandcellsgränser, utrymningsvägar, brandlarm, ventilation) fungerar och samspelar.

Alla fastighetsägare har ett ansvar för att känna till och underhålla byggnadens brandskyddssystem.

Brandskyddslagstiftning

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är huvudlagstiftningen för brandskydd. Den stipulerar kravet på att ha adekvat utrustning för brandbekämpning och livräddning, samt att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och begränsa brandskador. Verksamheter ska bedriva ett systematiskt och dokumenterat brandskyddsarbete och utse en brandskyddsansvarig.

Ansvarig person i organisationen ska se till att regelbundna brandskyddskontroller och utbildningar genomförs. Boka utbildning i grundläggande brandskydd här.

Vi erbjuder grundläggande brandskyddsutbildningar på plats hos oss eller genom att besöka ert företag. Våra utbildare, som ofta är brandmän, delar med sig av sina erfarenheter.

Utbildningen täcker ämnen som Förebyggande brandskyddsarbete, brandrisker, systematiskt brandskyddsarbete, evakueringsrutiner, användning av olika brandsläckningsredskap och släckövningar.

Varukorg

Ring: 08-41049049.

Eller skicka ett meddelande:

Registrera dig FÖR NYHETSBREV

Vi skickar ut information om utbildningar och produkter ca en gång per månad.